Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Weylyn

 

 1. Toepasselijkheid
  1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Weylyn, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Weylyn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  Weylyn  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Weylyn.
  Weylyn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Weylyn dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 2. Prijzen/Aanbiedingen
  2.1 Alle aanbiedingen van Weylyn zijn vrijblijvend en  Weylyn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

 3. Retourzendingen
  3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 werkdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Weylyn worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt en van een persoonlijk ontwerp zijn voorzien. Deze kunnen niet worden geretourneerd.
  3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 24 uur melden per e-mail aan  Weylyn  onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Weylyn zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
  3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Weylyn zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
  3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
  • Stuur een e-mail naar info@weylyn.nl zodat er een retoursafspraak gemaakt kan worden.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop,
  brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
  • Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourskosten.
  • Vermeld uw bank- of girorekeningnummer
  3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen, niet op een andere rekening!
  3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 4. Betalingen
  Betalingen geschieden altijd vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij  Weylyn. Alle artikelen blijven eigendom van Weylyn zolang er nog geen betaling heeft plaats gevonden. Na ontvangst van uw betaling neemt Weylyn
  de bestelling in behandeling.
 5. Levering
  De door Weylyn opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Weylyn worden teruggestort.

 6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
  6.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
  octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
  opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
  worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij
  anders overeengekomen.
  6.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
  gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
  voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.
  6.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
  tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld
  6.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens
  elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij
  anders overeengekomen.
  6.5 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Weylyn verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Eigen gemaakte ontwerpen voor logo's etc blijft eigendom van Weylyn, indien overgegaan is tot het genoemde in artikel 6.2 en mag Weylyn tot overdracht deze ook ergens anders inzetten. Tevens is Weylyn  eigenaar van alle gemaakte foto’s van producten en mag zij bepalen wat er mee mag gebeuren. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van derden.

 7. Garantie
  Weylyn draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
  Indien blijkt dat het geleverde verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Weylyn) Weylyn daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Weylyn zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Weylyn. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren( indien schriftelijk of digitaal van te voren gemeld) tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

  Gemaakte verzendkosten door u gemaakt worden niet vergoed. Vervangen of gerepareerde artikelen worden gratis naar u verzonden.
  De artikelen gemaakt door Weylyn zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar en dienen gebruikt te worden onder direct toezicht van een volwassene, tevens na aanleiding van meegeleverde gebruiksaanwijzingen.

 8. Elektronische communicatie en bewijs
  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Weylyn (dan wel door u ingeschakelde derden), is Weylyn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Weylyn
  8.2 De administratie van Weylyn geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 9. Overmacht
  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  Weylyn  geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Weylyn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Weylyn  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 10. Diversen
  10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Weylyn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Weylyn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  10.2 Weylyn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
  11.2 Weylyn en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Bankgegevens Weylyn:

Weylyn

Sint Walburgbuitensingel 21
4001MN,Tiel

IBAN nr: NL90INGB0664197752
Kvk nr:70808228